PROCESVERBALE PER PROKURORINE

Shiko temėn e mėparshme Shiko temėn pasuese Shko poshtė

PROCESVERBALE PER PROKURORINE

Mesazh nga HELENA prej Mon Feb 15, 2010 9:14 pm

REPUBLIKA E SHQIPERISE
P R O K U R O R I A
PRANE GJYKATES SE SHKALLES SE PARE
(_________________)
====================================================================

PROCES VERBAL

Per kallezimin e vepres penale

Ne _____________, viti _______,muaj___________,date___, Ora____.
Une_________________,Oficer i Policise Gjyqsore prane _____________________________________, ne baze te nenit 303 pika 2 germa “a” dhe 283 te K.Pr.Penale, mbaj kete proces verbal per kallezimin me goje te vepres penale nga shtetasi:___________________,ibiri i___________________ dhe ___________________,i datelindjes____/___/_____,lindur ne__________________,banues ne _____________________, me kombesi___________,e shtetesi__________,me gjendje gjyqsore _____________,me arsim _________,gjendje civile____________, mbajtes i dokumentit identifikues _____________, nr.__________.
Kallezuesit iu shpjegua pergjegjesia penale ne rast kallezimi te rreme sipas nenit 305 te Kodit Penal.
Me vullnetin e tij te lire kallezuesi:

D E K L A R O J

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Proces verbali i kallezimit te vepres penale lexohet dhe nenshkruhet pa verejtje.

Kallezuesi Oficeri i Policise Gjyqesore
(________________) (______________)


REPUBLIKA E SHQIPERISE
P R O K U R O R I A
PRANE GJYKATES SE SHKALLES SE PARE
(______________)PROCES VERBAL

Per ankimin e te demtuarve nga vepra penale

Ne ____________, Viti______,Muaj __________,date___,Ora____.
Une ___________________, Oficeri i Policise Gjyqesore , prane ________________________, ne baze te nenit 303 pika 2 germa “a” dhe 284 te K.Pr.Penale, mbaj kete Proces verbal per ankimin me goje te te demtuarit:__________________________, i biri i____________, dhe i _____________,lindur ne __________________, banues ne _____________________________,me kombesi ________________,Shtetsi_______________, mbajtes i dokuentit identifikues _________ nr.________________.
Te demtuarit iu shpjegua se ne baze te nenit 284 te Kodit Procedures Penale, ndjekja penale mund te filloje vetem me ankimin e tij dhe se ai mund ta terheqe ankimin ne cdo faze te procedimit.
Me vullnetin e tij te lire kallezuesi

D E K L A R O J
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ankuesi kerkoi ndjekje penale per kete veper penale.
Proces verbali i ankimit te te demtuarit lexohet dhe nenshkruhet nga pjesemarresit pa verejtje.

Kallezuesi Oficeri i Policise Gjyqesore
(___________________) (____________________)


REPUBLIKA E SHQIPERISE
P R O K U R O R I A
PRANE GJYKATES SE SHKALLES SE PARE
(________________)PROCES VERBAL

Per heqjen dore nga e drejta e ankimit

Ne __________,viti____,muaj________,date __,Ora_____.
Une ___________________,Oficeri i Policise Gjyqesore, prane ________________________, ne baze te nenit 285 te K.Pr.Penale, mbaj kete proces verbal per heqjen dore nga e drejta e ankimit, te bere me goje nga i demtuari: _________________________,i biri i ________________, dhe i _____________ lindur me __________________, banues ne ___________________________,me kombesi ________________,Shtetasi_______________,mbajtes i dokumentit identifikues______________ nr.___________.

Te demtuarit iu shpjegua se heqja dore me afat ose me kusht nuk eshte e vlefshme.
Me vullnetin e tij te lire, i demtuari deklaroi si me poshte per arsyet e heqjes dore nga e drejta e ankimit:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

I demtuari deklaroi se heq dore edhe nga padia civile ne procesin penal.
Proces verbali i ankimit te te demtuarit lexohet dhe nenshkruhet nga pjesemarresit, pa verejtje.


I demtuari Oficeri i Policise Gjyqesore
(___________________) (___________________)REPUBLIKA E SHQIPERISE
P R O K U R O R I A
PRANE GJYKATES SE SHKALLES SE PARE
(__________________)I N F O R M A C I O N

Per referimin e vepres penale


Prokurorise
Prane Gjykates se Shkalles se Pare
(______________)

Ne ____________, viti _________,muaj __________,date____,ora____.
Une ___________________, Oficeri i Policise Gjyqesore, prane ________________________, ne baze te nenit 293 te K.Pr.Penale, bej kete informacion me shkrim per referimin e vepres penale tek Prokurori dhe konkretishte si me poshte:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Per kopetence e veprime te metejshme proceduriale po ju dergojme materialet e grumbulluara nga ana jone.
Oficeri i Policise Gjyqesore
(___________________)

REPUBLIKA E SHQIPERISE
P R O K U R O R I A
PRANE GJYKATES SE SHKALLES SE PARE
(_________________)
====================================================================

PROCES VERBAL

I kqyrjes se vendit te ngjarjes

Ne ______________,viti_______,muaj ___________,date_____,ora______.
Une___________________,Oficeri i Policise Gjyqesore prane ______________________, ne baze te neneve 303 pika2 germa ”ē”,198 dhe 201, te K.Pr.Penale, mbaj kete Proces verbal per kqyrjen e vendit te ngjarjes dhe konkretishte si me poshte:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Procesverbali pasi lexohet nenshkruhet pa veretje.

Te pranishem Eksperti Oficeri i Policise Gjyqsore

(_________________) (________________) (_________________)

REPUBLIKA E SHQIPERISE
P R O K U R O R I A
PRANE GJYKATES SE SHKALLES SE PARE
(__________________)PROCES VERBAL

Per marrjen e te dhenave nga personat qe tregojne rrethana te dobishme per qellimet e hetimit

Ne _________,viti_____,muaj ___________,date_____,ora_____.
Une______________, oficeri i Policise Gjyqesore prane ________________________, ne baze te nenit 303 pika2 germa ”c”,297, te K.Pr.Penale, mbaj kete process verbal per marrjen e te dhenave qe tregojne rrethanat e vepres penale nga shtetasi:___________________, i biri i ___________dhe_____________,idatelindjes___,____,_____lindurne_____________, me banim ne ______________,me kombesi___________,e Shtetsi___________,me gjendje gjyqesore______________, mbajtes i dokumentit identifikues_________ nr._______________.
Personit iu shpjeguan nenet 155 deri 160 te K.Pr.Penale, te cilat bejne fjale per rregullat e deshmise dhe iu kerkua te tregoje per rrethanat e vepres penale.
Me vullnetin e tij te lire
D E K L A R O N
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Proces verbali i deklarimit lexohet dhe nenshkruhet pa verejtje.

Deklaruesi Oficeri i Policise Gjyqesore
(__________________) (___________________)
REPUBLIKA E SHQIPERISE
P R O K U R O R I A
PRANE GJYKATES SE SHKALLES SE PARE
(________________)

====================================================================

PROCES VERBAL

Per marrjen e te dhenave nga personi ndaj te cilit zhvillohen hetimet

Ne ___________,viti_____,muaj__________,date___,ora___.
Une___________________, oficeri i Policise Gjyqesore prane ______________________, ne baze te neneve 303 pika2 germa ”b”,296 pika 1, te K.Pr.Penale, mbaj kete process verbal per marrjen e te dhenave nga personi ndaj te cilit zhvillohen hetimet:__________________, i biri __________, dhe i _____________, i datelindjes ____,____,______, lindur me __________________, banues ne ___________________,me kombesi__________,e shtetsi ____________,me arsim ____________,klase, me gjendje gjyqsore i _______________,me gjendje civile ___________,mbajtes i dokumentit identifikues _________ nr._____________.
Me vullnetin e tij te lire:

D E K L A R O N

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Proces verbali i deklarimit lexohet dhe nenshkruhet pa verejtje.

Deklaruesi Oficeri i Policise Gjyqesore
(_______________) (_______________________)
REPUBLIKA E SHQIPERISE
P R O K U R O R I A
PRANE GJYKATES SE SHKALLES SE PARE
(_______________)
====================================================================


PROCES VERBAL

Per shoqerimin per identifikim te personit ndaj te cilit zhvillohen hetimet


Ne _________,viti _____,muaj__________,date___,ora____.
Une___________________, oficeri i Policise Gjyqesore, prane _____________________, ne baze te nenit 303 pika2 germa ”d”, 295/2 te K.Pr.Penale, mbaj kete proces verbal per shoqerimin ne zyrat e policise te personit nen hetim:___________________,i biri i ___________, dhe i __________,i datelindjes ____.___.______,lindur ne ___________,me banim ne___________________,me kombesi____________,Shtetsi_____________,mbajtes dokumentit identifikues__________, nr.___________.
U pyet per gjeneralitetet e tij dhe tregoi se:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Keto gjeneralitete dyshohet se jane te rreme.
Per keto arsye, ne baze te nenit 295/2 te K.Pr.Penale, e shoqerova ate ne zyrat e policise, ku mund te mbahet deri 12 ore.
Per kete veprim vihet ne dijeni menjehere prokurori.

Proces verbali i deklarimit lexohet dhe nenshkruhet nga pjesemarresit, pa verejtje.


Personi ndaj te cilit zhvillohen hetime Oficeri i Policise Gjyqesore (___________________) (_______________________)REPUBLIKA E SHQIPERISE
P R O K U R O R I A
PRANE GJYKATES SE SHKALLES SE PARE
(________________)


PROCES VERBAL

Per arrestimin ne flagrance

Ne ___________,viti_____,muaj________,date___,ora____.
Une___________________, oficeri i Policise Gjyqesore,prane ___________________, ne baze te nenit 251 dhe 255 te K.Pr.Penale, mbaj kete proces verbal per arrestimin ne flagrance te shtetasit______________________, i biri i ___________, dhe i_________,i datelindjes ___/___/_____/ lindur ne __________________, banues ne _______________________, me kombesi_____________,Shtetsi_____________,me gjendje gjyqsore i___________,me gjendje Civile___________,me arsim________,mbajtes i dokumentit identifikues _____________,nr.______________.
Arrestimi u krye sepse ai u kap ne flagrance per kryerjen e vepres penale te________________________________________________________, te parashikuar nga neni __________ i Kodit Penal, qe ka ndodhur ne keto rrethana:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Te arrestuarit ne flagrance iu be e ditur ne baze te nenit 255, ka te drejte te kete mbrojtes, nuk ka detyrim te beje deklarate dhe neqoftese do te flase cfardo qe ai thote mund te perdoret ndaj tij ne gjykim.
Iarrestuari deklaroi se ka zgjedhur si mbrojtes avokatin ____________________,i cili u njoftua menjehere, ose nuk ka avokat te zgjedhur, por kerkon qe t`i caktohet ai ose nuk do avokat.
Proces verbali i arrestimit ne flagrance lexohet dhe nenshkruhet pa verejtje.
Nje kopje e ketij procesverbali i dergohet prokurorit dhe i arrestuari vihet ne dispozicion te tij ne dhomat e paraburgimit.
Me pelqimin e te arrestuarit u njoftuan familjaret e tij.

I arrestuari ne flagrance Oficeri i Policise Gjyqesore
(___________________) (____________________)
REPUBLIKA E SHQIPERISE
P R O K U R O R I A
PRANE GJYKATES SE SHKALLES SE PARE
(_______________)

PROCES VERBAL
Per Ndalimin e te Dyshuarit per nje Krim

Ne _________,viti ____,muaj _______,date____,ora_____.
Une___________________,Oficeri i Policise Gjyqesore prane ___________________, ne baze te nenit 253/2 dhe 255 te K.Pr.Penale, mbaj kete Proces verbal per ndalimin e te dyshuarit per nje krim shtetasit _____________________, i biri i ___________, dhe i ________, i datelindjes____/____/______,lindurne________________,banues ne ________________,me kombesi ________,shtetsi ____________,me gjendje gjyqsore i ______________,me gjendje civile____________,me arsim _________,mbajtes i dokumentit identifikues __________.nr.__________.
Ndalimi u krye u krye ne baze te urdherit te prokurorit te _____________________ te dates ____________, (ose me inisiativen e Policise Gjyqesore), sepse ai dyshohet per kryerjen e vepres penale te___________________________________________, te parashikuar nga neni __________ i Kodit Penal, qe ka ndodhur ne keto rrethana:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Te ndaluarit iu be e ditur ne baze te nenit 255 ka te drejte te kete mbrojtes, nuk ka detyrim te beje deklarata dhe neqoftese do te flase cfardo qe ai thote mund te perdoret ndaj tij ne gjykim.
Indaluari deklaroi se ka zgjedhur si mbrojtes avokatin__________________,i cili u njoftua menjehere ( ose nuk ka avokat te zgjedhur, por kerkon qe t`i caktohet ai, ose nuk do avokat).
Proces verbali i ndalimit lexohet dhe nenshkruhet pa verejtje.Nje kopje e ketij Procesverbali i dergohet Prokurorit,nje te ndaluarit dhe nje Dhomave e paraburgimit.Me pelqimin e te ndaluarit u njoftuan familjaret e tij.

I ndaluari Oficeri ( ose agjenti) i policise gjyqesore
(________________) (_______________________)


P.S. – Ky mund te perdoret edhe nga Oficeri i Policise Gjyqesore, ne baze te nenit 257 te K.Pr.Penale, i cili njofton menjehere prokurorin.
REPUBLIKA E SHQIPERISE
P R O K U R O R I A
PRANE GJYKATES SE SHKALLES SE PARE
(________________)


PROCESVERBAL

I pyetjes se te pandehurit

Ne__________,viti____,muaj_______,date____,ora______.
Une__________________Prokuror Prokurorise Rrethit Gjyqesor __________________ (ose oficeri i Policise Gjyqesore i deleguar prej tij), ne baze te neneve 303 pika2 germa ”e”, 38 dhe 49 te K.Pr.Penale, mbaj kete proces verbal per pyetjen e te pandehurit: ____________________,i biri i ________, dhe i _________.i datelindjes___/___/_____, lindur ne ____________, banues ne __________________________, i denuar (ose i padenuar), i punsuar ne_____________ mbajtes i dokumentit identifikues____________, nr._____________.
Te pandehurit iu sqaruan nenet 38, 39 dhe 309 te K.Pr.Penale, te cilat bejne fjale per te drejtat e tij, rregullat e pyetjes, te drejten per te pasur mbrojtes dhe te drejten qe te mos flase. Atij iu shpjegua fakti qe i atribuohet dhe provat qe ekzistojne kunder tij, te cilat i jane njoftuar me aktin per marrjen si te pandehur.
I pandehuri sqaron se eshte njohur me aktin e njoftimit te akuzes, se kerkon (ose nuk kerkon) mbrojtes dhe, me vullnetin e tij te lire deklaron:
(per rrethanat e faktit, per motivet e vepres penale, per gjeneralitetet dhe adresen e personave te tjere qe kane marre pjese ne kryerjen e vepres penale, te personit te demtuar dhe atyre qe jane ne gjendje te sqarojne rrethanat e faktit, si dhe per gjithcka qe cmon te dobishme per mbrojtjen e tij)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Procesverbali i pyetjes se te pandehurit lexohet me ze te larte dhe nenshkruhet nga pjesemarresit.
I pandehuri Mbrojtesi Prokuror ne Prokurorine e Rrethit Gjyqesor
(______________) (___________ ) ( _____________________)

P.S. – Ne baze te nenit 309 ky procesverbal brenda tri diteve do te depozitohet ne sekretarine e prokurorise.
-Kur i pandehuri eshte i mitur, pjesemarrja e mbrojtesit eshte e detyrueshme dhe ne baze te nenit 35, merr pjese edhe prinderi ose nje person tjeter, te cilet nenshkruajne process verbalin.
-Kur i pandehuri nuk pranon te pegjigjet, kjo shenohet ne procesverbal.

REPUBLIKA E SHQIPERISE
P R O K U R O R I A
PRANE GJYKATES SE SHKALLES SE PARE
(_________________)

PROCESVERBAL

I kontrollit te vendeve

Ne _________,viti______,muaj________,date____,ora____.
Une_______________,Oficeri i Policise Gjyqesore(ose Prokurori),prane _________________,ne zbatim te vendimit nr.______,date.___/___/_____, te Gjykates se Rrethit Gjyqesor_______________, (ose me inisiativen time si oficer i Policse Gjyqesore, per shkaqe te ngutshme ne baze te nenit 303 pika2 germa ”ē”, 298 te K.Pr.Penale,), shkova ne ________________________,qe ndodhet ne adresen___________________________________.
Pasi takova te zotin e objektit ,ose ate qe e ka ne dispozicion ate ose ndodnje te aferme te tij apo fqinjin e tij, i cili quhet ____________________, i dorezova kopjen e vendimit te kontrollit (ose i tregova shkakun i cili lejon qe kontrolli te behet me iniciativen e policse gjyqesore).
Ne baze te nenit 203 te K.Pr.Penale, i kerkova te zotit te____________________ qe te me dorezoheshin sendet e kerkuara, por kerkesa u refuzua, prandaj u krye kontrolli ne perputhje me nenet 202 deri 207 dhe 298 te K.Pr.Penale dhe u perpilua ky proces verbal ne pranine edhe te personit te besuar prej tij, te quajtur __________________________,i cili mori pjese ne kontrollin e baneses.
Ne vendin qe do te kontrollohet u gjenden keta persona: (emri, mbiemri, adresa) ______________________________________________________________________________
Te cilet u pyeten nese kishin te fshehura prova materiale ose sende qe i perkasin vepres penale dhe deklaruan:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Ata u urdheruan te qendrojne ne banese deri ne perfundim te kontrollit.
Nga kontrolli qe ju be atyre personave (kur eshte e nevojshme) rezultoi: ______________________________________________________________________________
Gjate kontrollit te vendit u gjeten keto prova materiale dhe sende qe i perkasin vepres penale:
______________________________________________________________________________
Sendet e gjetura qe lidhen me vepren penale, u sekuestruan, duke u perpiluar nje proces verbal i vecante, nje kopje e te cilit ju dorezua te zotit te objektit te kontrolluar, kurse nje kopje i dergohet rokurorit.

Lidhur me sendet e sekuestruara i zoti i vendit deklaroi: _____________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Per rregullsine e kontrollit nuk pati pretendime (ose u pretendua) se___________________________
_____________________________________________________________________________________________

Kontrolli filloi ne oren ______ dhe perfundoi ne oren ______.

Proces verbali u perpilua ne tre kopje dhe, pasi u lexua, u gjet i rergullt dhe nenshkruhet nga pjesemarresit, pa verejtje.

I pandehuri
Ose i zoti i baneses Personi i besuar Oficeri i Policise Gjyqesore (ose Prokurori)
________________ ________________ ______________________________

P.S. – Ky model sherben per kontrollin e baneses, lokalit, zyres, depos, garazhit, dhomes se hotelit etj.
REPUBLIKA E SHQIPERISE
P R O K U R O R I A
PRANE GJYKATES SE SHKALLE SE PARE
(_______________)


PROCESVERBAL

(I kontrollit te personit)

Ne____________,viti______,muaj_________,date____,Ora____.
Une________________,Oficerii Policise Gjyqesore ne ___________________,ne zbatim te vendimit nr._____,date __.___.____, te Gjykates se Rrethit Gjyqesor ____________, (ose me inisiativen time si oficer i Policse Gjyqesore, per aresye urgjente, ne baze te nenit 303 pika2 germa ”ē”,298 te K.Pr.Penale), mbaj kete proces verbal per kontrollin personal te shtetasit _________________, i biri i ________ dhe i ___________, i datelindjes ____.____.____.,lindur e banues ne___________________, me kombesi e shtetsi Shqiptare,mbajtes i dokumentit_____________________.
Ne baze te nenit 204 te K.Pr.Penale, i dorezova atij nje kopje te vendimit te kontrollit dhe i bera te ditur te drejten per te kerkuar pranine e nje personi te besuar, me kusht qe te gjendet shpejt dhe te jete i pershtatshem.
Ne baze te nenit 203 te K.Pr.Penale, i kerkova te me dorezoheshin sendet e kerkuara, por kerkesa u refuzua, prandaj u krye kontrolli i personit ne perputhje me nenet 202 deri 207 dhe 298 te K.Pr.Penale dhe u perpilua ky proces verbal ne pranine edhe te personit te besuar prej tij te quajtur __________________________, i cili mori pjese ne kontrollin e personit.

Gjate kontrollit te personit u gjeten keto prova materiale dhe sende qe i perkasin vepres penale________________________________________________________________________
Sendet e gjetura u sekuestruan, dhe nje kopje ju dorezua te zotit te objektit te kontrolluar.
Lidhur me sendet e sekuestruara, personi i kontrolluar deklaroi: ______________________________________________________________________________
Per rregullsine e kontrollit nuk pati pretendime(ose u pretendua) se________________________________________________________________________,kontrolli filloj ne oren ______ dhe perfundoi ne oren ______.
Proces verbali u perpilua ne dy kopje dhe, pasi u lexua me ze te lart, u gjet i rregullt dhe nenshkruhet nga pjesemarresit, pa verejtje.

Personi i kontrolluar Personi i besuar Oficeri i Policise Gjyqesore

(_________________) (___________________) (________________________)REPUBLIKA E SHQIPERISE
P R O K U R O R I A
PRANE GJYKATES SE SHKALLES SE PARE
(_____________)
====================================================================
PROCESVERBAL

(Per njohjen e personit)
Ne____________viti______,muaj________.date_____,ora___.
Une_________________,Oficeri i Policise Gjyqesore (ose Prokurori),ne ___________________,ne baze te nenit, 303 pika2 germa ”ē” 171 dhe 172 te K.Pr.Penale, mbaj kete procesverbal per njohjen e shtetasit ____________________,i biri i __________dhe i ___________,lindur e banues ne_______________________ me kombesi e shtetsi Shqiptare mbajtes i dokumentit te identifikimit____________________.
Paraprakisht u thirr personi qe duhet te beje njohjen dhe u pyet nese ka qene thirrur me pare per te bere njohjen dhe ai deklaroi se eshte thirrur (ose nuk eshte thirrur me pare).Atij ju kerkua qe te pershkruaj personin, duke treguar te gjitha shenjat qe mban mend dhe ai deklaroi:
_____________________________________________________________________________
Personi qe duhet te bej njohjen u largua perkohesisht ne nje vend tjeter dhe u thirr personi qe do te njihet dhe jo me pak se dy persona te tjere te ngjajshem me te , identiteti i te cileve eshte:
1.Emri,Atesia,Mbiemri____________________________, lindur me______________, banues ne ____________________________, mbajtes i dokumenteit identifikues nr.____________.
2. Emri,Atesia,Mbiemri____________________________, lindur me______________, banues ne ____________________________, mbajtes i dokumenteit identifikues nr.____________.
Ata u vendosen afer njeri -tjetrit sipas kerkeses se atij qe do te njihet dhe konkretisht___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Thirret personi qe do te bej njohjen dhe pyetet nese njeh ndonjerin nga ata qe i paraqiten per njohje dhe ne rast se pote tregoje se cilin njeh.
Aideklaroi_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Veprimi i njohjes u fotografua.
Procesverbali perpilohet ne dy kopje dhe, pasi lexohet me ze te larte, nenshkruhat nga pjesmarresit.
Personat e Pranishem Personi i njohur Oficeri i Policise Gjyqsore

(_____________________) (________________) (_________________________)
REPUBLIKA E SHQIPERISE
P R O K U R O R I A
PRANE GJYKATES SE SHKALLES SE PARE
(______________)


PROCESVERBAL
(Per njohjen e sendeve)

Ne______________,viti______,muaj_______,date_____,ora____.
Une_______________,Oficeri i Policise Gjyqesore (ose Prokurori),ne ________________, ne baze te nenit, 303 pika2 germa ”ē”, 173 te K.Pr.Penale, mbaj kete proces verbal per njohjen e sendit,nga shtetasi_________________, i biri i ___________ dhe i ___________,lindur e banues ne___________________,mbajtes i dokumentit te identifikimit___________________.
Veprimi u krye ne (tregohet vendi) __________________________________________.
Paraprakisht u thirr personi qe duhet te beje njohjen dhe u pyet nese ka qene thirrur me pare per te bere njohjen dhe ai deklaroi se eshte thirrur (ose nuk eshte thirrur me pare).Atij ju kerkua qe te pershkruaj sendin, duke treguar te gjitha shenjat qe mban mend dhe ai deklaroi: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Bashke me sendin qe do te njihet u vendosen edhe dy (ose me shume) objekte te ngjashmeme te, qe jane: ______________________________________________________________________.
Keto sende u vendosen prane njera tjetres ne kete menyre: ____________________________________________________________________________.
Thirret personi qe do te bej njohjen dhe pyetet nese njeh ndonjerin nga sendet qe i paraqiten per njohje dhe, ne rast se po, te tregoje se cilin njeh.
Ai deklaroi___________________________________________________________________.
Veprimi i njohjes u fotografua.
Procesverbali perpilohet ne dy kopje dhe, pasi lexohet me ze te larte, nenshkruhat nga pjesmarresit.

Personi i thirrur per te bere njohjen Oficeri i Policise Gjyqesore (ose prokurori)

(______________________) (________________________)


REPUBLIKA E SHQIPERISE
P R O K U R O R I A
PRANE GJYKATES SE SHKALLES SE PARE
(_____________)
=====================================================================
PROCESVERBAL
(Per kryerjen e eksperimentit hetimor)

Ne_____________,viti_____,muaj_________,date_____,ora_____.
Une________________.Oficeri i Policise Gjyqesore (ose Prokurori),ne __________________,pasi studiova te dhenat e mbledhura ne fashikullin e procedimit penal nr.______, ne ngarkim te shtetasit________________________ , te parashikuar nga neni __________, i Koit Penal, ne baze te neneve 303 pika2 germa ”e”,177 dhe 179 te K.Pr.Penale, mbaj kete proces verbal per kryerjen e eksperimentit hetimor, ne prani te specialistit _________________________dhe te deshmitareve te pranishem_________________________.
Eksperimenti hetimor kryhet me qellim qe te verifikohet (mundesia e degjimit, mundesia e te parit, mundesia per te kryer disa veprime te caktuara etj) ______________________________________________________________________________
Eksperimenti u realizua ne (tregohen vendi ku ka ndodhur ngjarja qe verifikohet, kushtet e ngjashme me rrethanen qe verifikohet, personi, thenjet e te cilit duhet te verifikohen, mjeti apo objekti qe duhet te ekspertohet si dhe deshmitaret dhe specialisti perkates) _____________________________________________________________________________.
Paraprakisht u degjuan deklarimet apo thenjet e tjera qe duhet te verifikohen dhe konkretish___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
U provua disa here per verifikimin e te dhenave dhe rezultoi _____________________________________________________________________________.
Veprimet e eksperimentit hetimor u fotografuan dhe u filmuan
Procesverbali perpilohet ne dy kopje dhe, pasi lexohet me ze te larte, nenshkruhet nga pjesmarresit


Personi i thirrur per verifikim Specialisti Deshmitari i pranishem
(____________________) (____________) (__________________)
Oficeri i Policise Gjyqesore (ose prokurori)


(________________________________)


REPUBLIKA E SHQIPERISE
P R O K U R O R I A
PRANE GJYKATES SE SHKALLES SE PARE
(___________)
====================================================================
V E N D I M
(Per caktimin e ekspertit)

Ne______________,viti_______,muaj_________,date____,ora____.
Une_______________,oficeri i Policise Gjyqesore (ose Prokurori),ne ________________, pasi studiova fashikullin e procedimit penal nr._______, ne ngarkim te shtetasit________________,i biri i___________,dhe i_________,lindur e banues ne ________________,mbajtesi dokumentit identifikues __________________,i dyshuar per vepren penale te____________________ te parashikuar nga neni ___________ i Kodit Penal,
K O N S T A T O V A
(Tregohen rrethanat e vepres penale dhe te dhenat qe provojnese e ka kryer i dyshuari) ______________________________________________________________________________
Meqenese per sqarimin e ceshtjes kerkohen njohuri te posacme teknike e shkencore, ne fushen e _________________________________________________.
Ne baze te nenve 178 deri 186 dhe294/3 K. Pr. Penale (ose 314 per prokurorin ).
V E N D O S A
1-Te caktoj si ekspert Z. ___________________,te njoftoj ekspertin per t’u paraqitur ne ___________,me date___.___._____. ora ___,te njoftohen per t’u paraqitur personat qe i nenshtrohen ekspertimit________________________________________________.
2-Te sigurohem per identitetin e ekspertit, per pajtueshmerine e tij, me detyren sipas nenit 180 te K.Pr.Penale, ta paralajmeroj per detyrimet dhe pergjegjesite e parashikuara nga ligji, t`i marr deklaraten per ndershmeri, drejtesi dhe ruajtje te sekretit.
3-T`i kerkoj ekspertit tu pergjigjet ketyre pyetjeve:_______________________________?
4-Ky vendim t`i njoftohet te pandehurit ose mbrojtesit te tij, duke i bere te ditur se, ne baze te nenit 179 te K.Pr.Penale ka te drejte te kerkoje perjashtimin e ekspertit, te propozoje eksperte te tjere, te marre pjese ne ekspertim, kur eshte e mundur, dhe te parashtroje pyetje per ekspertim.Vendimi i ekspertimit u perpilua ne tri kopje nga te cilet nje i jepet ekspertit dhe nje te pandehurit
Oficeri i Policise Gjyqesore (ose Prokurori)
_____________________
Morem dijeni per vendimin e ekspertimit, sot me date ___.___._____.
I pandehuri ose mbrojtesi i tij Eksperti
_________________ _____________________
Oficeri i Policise Gjyqesore (ose prokurori)
________________________________
REPUBLIKA E SHQIPERISE
_________________________
_________________________

PROCES VERBAL
(Per sekuestrimin e sendeve)

Ne _________________, me _________________, ora _____, une _____________________ oficeri i Policise Gjyqesore (ose Prokurori), prane ________________________ ,ne baze te neneve 303 pika2 germa ”d”, 300 dhe 301 te K.Pr.Penale mbaj kete proces verbal sekustrimin e sendeve te gjetura gjate kontrollit te personit: ________________________________________ ose te baneses, lokalit, makines, etj. me pronar______________________ ose te dorezuara nga_________________.

Sendet e gjetura (ose te dorezuara) vleresohen si prova materiale os sende te lidhura me nje veper penale. Ato jane: (pershkruhet emri, pamja, ngjyra, pesha, madhesia etj.) __________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Personi qe i zoteronte keto sende (apo ai qe i dorezoi ato) _____________________________________ _______________________, deklaroi: _____________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Meqenese keto sende ka rrezik te ndryshojne ose te humbasin, ne baze te nenit 300 te K.Pr.Penale kreva sekuestrimin e tyre.

Proces verbali perpilohet ne tri kopje, nga te cilat njera i dergohet prokurorit, jo me vone se 48 ore nga perpilimi i etij akti; nje i jepet personit qe i zoteronte provat ose sendet dhe tjetra ruhet ne fashikullin e hetimeve.

Proces verbali lexohet dhe nenshkruhet pa verejtje.
Personi qe zoteronte Oficeri i Policise Gjyqesore
Sendet e sekuestruara

_______________________ ______________________________

REPUBLIKA E SHQIPERISE
_________________________
_________________________

PROCES VERBAL
(I ballafaqimit)Ne _________________, me _________________, ora _____, une _____________________ oficeri i Policise Gjyqesore (ose Prokurori), prane ________________________ ,ne baze te neneve, 303 pika2 germa ”e” 169,170 dhe 304 te K.Pr.Penale mbaj kete proces verbal per ballafaqimin e te pandehurit (ose deklaruesit) ____________________________, me deklaruesin _______________________ose te pandehurit_____________ me te pandehurin _____________________.

Personat e ballafaquar jane pyetur, por midis deklarimeve te tyre ka mosperputhje per rrethana apo fakte te caktuara, prandaj kryhet ky ballafaqim. Merr pjese mbrojtesi i te pandehurit, av._____________
Paraprakisht u pyeten personat qe ballafaqohen per faktet qe nuk perputhen:
Deklaruesi (ose i pandehuri) deklaroi:_____________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
I pandehuri (ose deklaruesi) deklaroi: ___________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pasi degjuan njeri- tjetrin personat e ballafaquar deklaruan:
Deklaruesi ___________________, deklaroi se: (perserit ose ndryshon deklarimet e meparshme)___________ _____________________________________________________________________________________________
I pandehuri (ose deklaruesi)_____________________, deklaroi se: (perserit ose ndryshon deklarimet e meparshme)__________________________________________________________________________________

Proces verbali pasi u lexua nenshkruhet nga pjesemarresit, pa verejtje.
Personat qe ballafaqohen Mbrojtesi Oficeri i Policise Gjyqesore

_______________________ ______________ _______________________

REPUBLIKA E SHQIPERISE
_________________________
_________________________

PROCES VERBAL
(Per njohjen e te pandehurit me aktet)Ne _________________, me _________________, ora _____, une _____________________ oficeri i Policise Gjyqesore (ose Prokurori), prane ________________________ ,ne baze te neneve 327 te K.Pr.Penale mbaj kete proces verbal per njohjen me aktet te te pandehurit_______________________________ dhe te mbrojtesit te tij av.______________________.
Aktet proceduriale jane rregjistruar ne listen qe i bashkohet fashikullit te hetimeve, i cili perbehet nga ____________ faqe, te numertuara rregullisht.
Te pandehurit dhe mbrojtesit te tij iu vune ne dispozicion te gjitha aktet dhe vendi i pershtatshem per shqyrtimin e tyre.
Njohja me aktet filloi ne oren __________ dhe perfundoi ne oren _________.
Ne perfundim te njohjes me aktet, i pandehuri dhe mbrojtsi i tij deklaruan:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Per pretendimet e tyre ata sqaruan: ___________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Proces verbali pasi u lexua nenshkruhet nga pjesemarresit, pa verejtje.
I pandehuri Mbrojtesi Oficeri i Policise Gjyqesore
(ose prokurori)
_______________________ ______________ _______________________


REPUBLIKA E SHQIPERISE
_________________________
_________________________

RELACION
(Per perfundimin e hetimeve te rocedimit penal nr._______)
Prokurorise se Rrethit Gjyqesor
________________________Ne daten ___________________, perfunduan hetimet per ceshtjen nr.__________, me te pandehur _________________________________, i akuzuar per vepren penale te ________________________________ , te parashikuar nga neni _____________ te Kodit Penal.
Nga hetimet e zhvilluara ka rezultuar: (tregohen rrethanat e faktit)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Keto rrethana provohen me: _____________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mbeshtetur ne rrethanat e faktit dhe te dhenat e mbledhura gjate hetimeve, ne baze te nenit 327/1 te K.Pr.Penale, sugjeroj qe ceshtj te dergohet ne Gjykate (ose te pushohet apo te pezullohet).
Bashke me kete relacion, dergojme fashikullin e procedimit penal nr._______________, me te gjitha aktet, sipas listes se tyre qe perfshihet ne fashikull.
Oficeri i Policise Gjyqesore
_______________________
------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
PER INTERESAT E VEHVETES EDHE DJALLI MUND TA CITOJ BIBLEN (SHEKSPIR)
avatar
HELENA
Moderator
Moderator

Gjenia Female
Shenja e Horoskopit Taurus Buffalo
Numri i postimeve Numri i postimeve : 223
Ditelindja Ditelindja : 19/05/1985
Mosha Mosha : 33
Vendodhja Vendodhja : tirane
Hobet Hobet : Arti ne pergjithesi
Reputazioni Ne Forum Reputazioni Ne Forum : 16
Piket Ne Forum Piket Ne Forum : 639
Data e Rregjistrimit Data e Rregjistrimit : 30/01/2010

Shiko profilin e anėtarit

Mbrapsht nė krye Shko poshtė

Shiko temėn e mėparshme Shiko temėn pasuese Mbrapsht nė krye 
Drejtat e ktij Forumit:
Ju nuk mund ti pėrgjigjeni temave tė kėtij forumi